Fundusz założycielski fundacji

Powołanie organizacji pozarządowej wymaga kapitału. Do założenia stowarzyszenia wystarczy kapitał ludzki – czyli osoby chętne do pracy. W przypadku fundacji już na samym początku niezbędny jest kapitał finansowy, czyli fundusz założycielski.

Czym jest fundusz założycielski?

Fundusz założycielski określany jest przez fundatora w akcie fundacyjnym. Fundator (o tym, kto może być fundatorem, można przeczytać TUTAJ), oprócz określenia wysokości majątku, wskazuje także, jakie cele społeczne lub gospodarczo użyteczne ma realizować fundacja. Cele te mają być finansowane właśnie z funduszu założycielskiego. Innymi słowy: fundusz założycielski pozwala rozpocząć działania fundacji.

Formy funduszu założycielskiego

Na fundusz założycielski mogą składać się nie tylko pieniądze. Ustawa o fundacjach w art. 3. ust. 3. wymienia, że mogą to być też papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome (np. samochód, laptop fundatora) i nieruchomości (np. mieszkanie fundatora).

Jeśli fundusz założycielski ma formę pieniędzy, to w akcie fundacyjnym należy podać wartość funduszu w walucie polskiej. Jeśli wartość funduszu jest w innej walucie, należy przeliczyć ją według średniego kursu NBP.

Wartość funduszu w formie papierów wartościowych należy opisać jak najdokładniej, m.in. podając, jakie są to papiery (np. „akcje spółki XYZ z siedzibą w… przy ulicy… o wartości nominalnej…, serii… i numerze…”), jaki jest rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne akcji oraz – dodatkowo – jaka wierzytelność przysługuje z papieru wartościowego.

Jeśli fundator postanawia przekazać fundacji jakąś nieruchomość bądź ruchomość, jej dane również muszą być jak najdokładniej opisane w akcie fundacyjnym. W przypadku np. nieruchomości podany musi być adres nieruchomości, rodzaj lokalu, a także numer księgi wieczystej.

Jeśli fundator wnosi do fundacji majątek, którego współwłaścicielem jest np. jego małżonek, to małżonek musi wyrazić zgodę na utworzenie fundacji.

Minimalna wartość funduszu założycielskiego

Wartość funduszu założycielskiego jest określana przez fundatora w akcie fundacyjnym. Ustawa o fundacjach nie wskazuje minimalnej wartości funduszu, jaka musi zostać wniesiona przez fundatora – dotyczy to jednak tylko fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeśli fundacja zamierza prowadzić działalność gospodarczą, to wartość środków majątkowych przeznaczonych na tę działalność nie może być mniejsza niż 1.000,00 złotych. Traktuje o tym art. 5. ust. 5. ustawy o fundacjach.

Warto zaznaczyć, że od wartości funduszu założycielskiego zależy wartość opłaty (tzw. taksy notarialnej) należnej notariuszowi za sporządzenie aktu fundacyjnego (aktu założycielskiego).

Fundusz założycielski w fundacjach z działalnością gospodarczą

W przypadku fundacji rozpoczynających działalność gospodarczą wysokość środków przeznaczonych na działalność statutową musi być przynajmniej taka sama jak wysokość środków przeznaczonych na działalność gospodarczą. Wobec powyższego minimalna wartość funduszu założycielskiego fundacji chcącej prowadzić działalność gospodarczą wynosi 2.000,00 zł. (1.000,00 zł przeznaczone na działalność statutową i 1.000,00 zł przeznaczone na działalność gospodarczą). Wynika to z założenia, że działalność gospodarcza prowadzona przez fundację może być tylko działalnością wspomagającą działalność statutową. Środki przeznaczone na działalność statutową nie mogą być więc mniejsze niż środki na działalność gospodarczą.

Znacznie łatwiej mają fundacje, które nie zamierzają prowadzić działalności gospodarczej, ponieważ w ustawie nie została sprecyzowana minimalna wartość funduszu dla takich fundacji. Może to być np. kwota 500,00 zł, a nawet niższa (zdarza się że sądy rejestrują fundacje z niższymi funduszami założycielskimi). Przyjęło się jednak, że minimalna wartość funduszu założycielskiego dla fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej to 500,00 złotych.
Ważne jest to, że wartość wnoszonego przez fundatora funduszu powinna być określona w akcie notarialnym oraz w statucie fundacji.

Wszelkie środki majątkowe, które fundator przekazuje fundacji na fundusz założycielski, nie stanowią przychodu, wobec czego wartość tych środków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) – art. 12. ust. 4 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bez znaczenia jest też to, czy środki przekazane na fundusz założycielski zostaną przeznaczone na działalność gospodarczą czy statutową.


Inne artykuły dotyczące fundacji

–> KIM JEST FUNDATOR?

–> NAZWA FUNDACJI

–> KSIĘGOWOŚĆ FUNDACJI

–> SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Post Author: Marta Nowacka

}