Nowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 r!

Zgodnie z zapowiedziami, od 1 kwietnia 2018 r. zmieni się wysokość składki wypadkowej. Zmiana dotyczy podmiotów gospodarczych, które zgłaszają nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Zmieniają się też kategorie ryzyka i stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe, które są im przyporządkowane.Zmianę wprowadza rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. W stosunku do 28 grup nastąpiło obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym stopy procentowej objął 4 grupy. Od 1 kwietnia najniższa stopa procentowa dla działalności będzie wynosić 0,67%, a najwyższa – 3,33%

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zależna od liczby osób, które pracodawca zgłasza do ubezpieczenia.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dzieli płatników składek na dwie grupy:

  • zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz te, które nie podlegają wpisowi do rejestru REGON,

  • zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Wysokość składki wypadkowej dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych oblicza się mnożąc najwyższą stopę procentową przez 50%.
Najwyższa stopa składki wypadkowej od 1 kwietnia będzie wynosić 3,33% (wcześniej 3,60%) czyli 3,33% x 50%, daje (po zaokrągleniu) wartość 1,67%.
Tym samym jest ona mniejsza o 0,13% od poprzedniej, która wynosiła 1,80%.

Wysokość składki dla przedsiębiorcy (od kwietnia 2018 r. do grudnia 2019 r.), który sam ją za siebie opłaca będzie wynosić:

  • podstawowa – 44,52zł

  • dla nowych firm, w ramach tak zwanego „małego ZUSu” – 10,52 zł.

Inaczej jest w przypadku gdy do ubezpieczenia zgłoszono co najmniej 10 ubezpieczonych, wówczas to Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam ustala wysokość składki na podstawie złożonych informacji ZUS IWA za ostatnie 3 lata kalendarzowe.

Post Author: Marta Nowacka

}