Księgowość a rachunkowość

Pojęcia księgowości i rachunkowości często używane są zamiennie. Nie jest to jednak prawidłowe, ponieważ nie są to pojęcia tożsame. Pojęcie rachunkowości jest szersze niż pojęcie księgowości – w skład rachunkowości wchodzi księgowość.
Rachunkowość jest formą systemu, który służy przetwarzaniu wszelkich informacji występujących w danym podmiocie gospodarczym.

Główne zadania rachunkowości to:

  • gromadzenie informacji,

  • przetwarzanie zgromadzonych informacji,

  • prezentacja informacji.

 

W związku z wyżej wymienionymi zadaniami, rachunkowość można podzielić na 3 działy:

  • księgowość,

  • rachunek kosztów,

  • sprawozdawczość finansowa.

Księgowość

Księgowość stanowi tzw. część rejestracyjną rachunkowości. Polega na rejestracji wszelkich zdarzeń występujących w podmiocie, które mają wartość pieniężną bądź ilościową. Każde z tych zdarzeń powinno być odpowiednio udokumentowane w formie dowodu księgowego lub dokumentu księgowego.
Czym jest dowód księgowy? Jakie są rodzaje dowodów księgowych oraz jakie elementy powinien zawierać każdy dowód księgowy, dowiesz się z tego artykułu → DOWODY KSIĘGOWE.

Rachunek kosztów

Rachunek kosztów służy badaniu i analizowaniu wszelkich kosztów ponoszonych przez dany podmiot. Dzięki temu można ocenić m.in. czy dana działalność prowadzona przez podmiot jest rentowna (przynosi planowane zyski), czy nie. Na tej podstawie można podjąć decyzje, czy kontynuować jej prowadzenie, czy zmienić strategię działań, czy przeorganizować działalność w taki sposób, aby przynosiła zyski.

Sprawozdawczość finansowa

Głównym celem sprawozdawczości finansowej jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu, aby móc m.in. ocenić, jaka jest kondycja finansowa danego podmiotu, a także np. czy zaplanowane cele zostały osiągnięte, czy nie. Więcej o celach sprawozdawczości można przeczytać tutaj → CELE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH i STANDARDY W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ.

Funkcje rachunkowości

Rachunkowość pełni bardzo ważne funkcje w każdym podmiocie działającym w gospodarce. (Jakie to są funkcje można dowiedzieć się artykułu → RACHUNKOWOŚĆ A STAROŻYTNOŚĆ). Nie ma znaczenia, czy jest to spółka prawa handlowego działająca w celu osiągnięcia zysku, czy organizacja non-profit (fundacja, stowarzyszenie). Umiejętne wykorzystanie informacji, jakie dzięki rachunkowości gromadzi i przetwarza każdy podmiot, może przyczynić się do podejmowania działań, które będą służyły rozwojowi danego podmiotu i realizacji zamierzonych celów. Księgowość jest tutaj bardzo pomocna. Bez rejestracji zdarzeń gospodarczych dalsze elementy rachunkowości (rachunek kosztów i sprawozdawczość) nie mogłyby być realizowane.

Post Author: Marta Nowacka

}