Przedłużenie terminów sprawozdawczych

A jednak jest nowy termin sporządzenia sprawozdań finansowych!
W ramach tarczy antykryzysowej zostały przesunięte terminy sprawozdawcze. Trzeba było na to jednak czekać aż do 31 marca 2020 r., czyli terminu, w którym mija ustawowy czas na sporządzenie i podpisanie sprawozdań finansowych.

Rozporządzenie, wydane przez Ministra Finansów i podpisane późnym wieczorem przez Prezydenta, daje czas organizacjom pozarządowym na sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie do końca czerwca 2020 r. W ten sposób termin został wydłużony aż o 3 miesiące. Wydłużony został też czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Aktualnie sprawozdanie można zatwierdzić do końca września. Dotyczy to oczywiście fundacji i stowarzyszeń, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czyli kończy się 31.12.2019 r.

Terminy wysłania sprawozdania do KAS i KRS

Czas na wysyłkę sprawozdania do KAS wynosi 10 dni od zatwierdzenia. W związku z tym, jeśli organizacja pozarządowa podejmie uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie 30.09.2020 roku, to na jego wysyłkę ma czas do 10 października. W przypadku konieczności wysłania sprawozdania do KRS jest to nawet o 5 dni więcej – czas na wysyłkę do KRS to 15 dni od zatwierdzenia.

Podsumowując:

Aktualne ostateczne terminy sprawozdawcze na:

  • sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego: 30 czerwca 2020 r.

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego: 30 września 2020 r.

  • przesłania sprawozdania finansowego do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS): 10 października 2020 r., 

  • przesłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – 15 października 2020 r.

Oczywiście do każdego wysyłanego sprawozdania powinna być dołączona zeskanowana uchwała, zawierająca ręczne podpisy osób wchodzących w skład organu nadzoru, które według statutu mają obowiązek zatwierdzać m.in. sprawozdania finansowe przedkładane np. przez Zarząd Fundacji.

Dla przypomnienia:

Do KAS wysyłają sprawozdania finansowe organizacje pozarządowe (m.in. fundacje, stowarzyszenia) nieprowadzące działalności gospodarczej. Nawet jeśli fundacja bądź stowarzyszenie jest wpisane do KRS (do Rejestru Stowarzyszeń), nie musi wysyłać sprawozdania do KRS, lecz do KAS. Podstawowym kryterium jest w tym przypadku prowadzenie bądź nieprowadzenie działalności gospodarczej.

Do KRS wysyłają sprawozdania finansowe organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, tzn. są wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i Rejestru Przedsiębiorców.

Rozporządzenie Ministra Finansów

Klikając TUTAJ można zapoznać się z pełną treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Odpowiedź na pytanie, po co w ogóle sporządza się sprawozdania finansowe można znaleźć tutaj -> CELE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Post Author: Marta Nowacka

}