Rachunki bankowe OPP tylko do 30.06.2018 r. (INSTRUKCJA)

Każda organizacja pozarządowa (m.in. stowarzyszenie, fundacja) o statucie OPP, która zmieniła swoje konto bankowe po 30.06.2017 r. albo po raz pierwszy znalazła się w wykazie organizacji OPP, musi zgłosić swój rachunek do urzędu skarbowego. Ma na to czas do 30.06.2018r.
Zgłoszenia takiego dokonuje się na formularzu NIP-8, poprzez jego aktualizację. Obowiązek ten nie dotyczy organizacji, która takiego zgłoszenia dokonała w latach poprzednich. Organizacja OPP nie musi mieć odrębnego numeru rachunku bankowego na wpłaty z tytułu 1%, wystarczy ten, który wykorzystuje do wszystkich swoich operacji bankowych. Zgłoszenia tego dokonuje się w celu potwierdzenia, na jaki rachunek mają być przelewane środki z 1%. Urząd skarbowy musi mieć taką informację, gdyż w przypadku jej braku nie przekaże środków organizacji. Pieniądze przepadną, bo nie zostanie spełniony jeden z warunków wskazanych w ustawie. Urzędy skarbowe przelewają środki z 1% od maja do lipca następującego po roku podatkowym, pomniejszając je o koszty przelewu bankowego.

Poniżej można zapoznać się z instrukcją wypełnienia NIP-8(2) w celu zgłoszenia urzędowi skarbowemu rachunku bankowego dla potrzeb 1%.

W pozycji nr 1 wpisujemy NIP organizacji OPP.

CZĘŚĆ A

Następnie przechodzimy do bloku A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA, do pozycji nr 4 i zaznaczamy drugi kwadrat – zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających.
W pozycji nr 5 – Naczelnik urzędu skarbowego, do którego jest adresowane zgłoszenie – wpisujemy Urząd Skarbowy, do którego jest kierowana deklaracja (urząd skarbowy, pod który podlega fundacja lub stowarzyszenie).


CZĘŚĆ B

W części B1. DANE IDENTYFIKACYJNE w pozycji nr 6 wpisujemy dane organizacji OPP, nazwę skróconą, numer podmiotu w KRS (pozycja nr 8) oraz numer identyfikacyjny REGON (pozycja nr 9). W kolejnym bloku B.3. DANE KONTAKTOWE zaznaczamy zgodę na udostępnienie danych z REGON (kwadrat nr 1 pozycji nr 13). Dobrze jest też wpisać numer telefonu (pozycja nr 14) oraz adres mailowy (pozycja nr 16).
Uzupełniamy blok danych B.3.2. ADRES DO KORESPONDENCJI o adres organizacji NGO (pozycje od nr 19 do 28).


CZĘŚĆ C

Następnie przechodzimy do kluczowego miejsca formularza NIP-8 w zakresie podania numeru rachunku bankowego. Chodzi tu o blok C.2.1. RACHUNEK WŁAŚCIWY DO PRZEKAZANIA 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. W tym miejscu znajduje się też m.in. informacja poniższej treści “Podanie informacji o rachunku (poz. 61-64) stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tak jak wspomniałam na początku, zgłoszenie rachunku bankowego jest obowiązkowe i wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Po kolei uzupełniamy pozycje od nr 61 do nr 64, tzn. w pozycji nr 61 wpisujemy kraj siedziby banku, w większości będzie to “POLSKA”.
W pozycji nr 62 – pełną nazwę banku lub SKOKu (w zależności od tego gdzie organizacja posiada rachunek).
W pozycji nr 63 wpisujemy nazwę stowarzyszenia lub fundacji.
Pozycja nr 64 służy do wpisania numeru rachunku, w sekcji określonej jako nr IBAN, pozycję Kod Swift można zostawić niewypełnioną. Kod ten potrzebny jest przy transakcjach zagranicznych.


CZEŚĆ F

Pozostaje jeszcze uzupełnić część F.DANE I PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SKŁADAJĄCEGO.

Od 2018 roku funkcjonuje nowy wzór formularza NIP-8 wersja nr 2. Poprzednia wersja obowiązywała od 01.12.2014 r. do końca roku 2017.
Nowa wersja niewiele się zmieniła w stosunku do wersji poprzedniej, m.in. usunięto z niej pozycję nr 93 – Pieczęć składającego. Aktualna wersja formularza NIP-8, nie wymaga pieczątki ani organizacji ani osoby reprezentującej składającego.
W pozycji nr 93 w wersji nr 2 NIP-8 wpisuje się datę wypełnienia formularza, a następnie uzupełnia się po kolei dane osób reprezentujących organizację.

Wypełnienie NIP-8 – jak widać – nie jest bardzo skomplikowane. Ważne jest, żeby przy każdej zmianie rachunku zaktualizować dane w urzędzie skarbowym. Dotyczy to nie tylko numeru rachunku bankowego do przekazywania 1%, ale także każdego rachunku posiadanego przez organizację.
Aktualny formularz NIP-8 wersja 2 można pobrać TUTAJ.
W przypadku pytań zapraszam do KONTAKTU.

Post Author: Marta Nowacka

}